Phòng có sẵn
Những phòng mà những thành viên khác đã tạo sẵn.
Tên phòngSố ngườiTrạng thái
Tên phòngSố ngườiTrạng thái

30/30

Đang chạy
Chương 3, Cảnh 1

12/12

Đang chạy
Chương 2, Cảnh 2

18/30

Đang chạy
Chương 1, Cảnh 1

4/4

Kết thúc

14/14

Đang chạy
Chương 1, Cảnh 1

20/20

Đang chạy
Chương 2, Cảnh 1

12/12

Đang chạy
Chương 1, Cảnh 2

5/5

Đang chạy
Chương 1, Cảnh 1

8/30

Đang chạy
Chương 1, Cảnh 1

32/32

Đang chạy
Chương 1, Cảnh 1